ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

ประกาศฟรี ที่นี้

฿ 10,000.00

ใบอนุญาตนำเที่ยว ใบอนุญาตท่องเที่ยว TAT License ชลบุรี และทั่วประเทศ

 • ติดต่อผู้ประกาศ: บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
 • โทรศัพท์:: 080 286 2000 ; 080 287 2000
 • Email:: info@53ac.com
 • website:: http://www.53ac.com
 • Listed: 03/11/2017 12:05 pm
 • Expires: This ad has expired
TAT License

Description

ค่าบริการขอใบอนุญาตนำเที่ยว 10,000 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย
• ค่าบริการขอใบอนุญาตนำเที่ยว 10,000 บาท
• ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตนำเที่ยว 2,000 บาท
รวม (โดยประมาณ) ทั้งสิ้น 12,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน) และที่อยู่สำนักงานสาขา (ถ้ามี)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ข้อบังคับของบริษัท หรือรายงานการประชุมตั้งบริษัท (กรณีไม่มีข้อบังคับ)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (หส.2)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของกรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รูปถ่ายด้านหน้า-ด้านในสำนักงาน กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้สำนักงาน
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดและมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอ
 • เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (เลือก 1 ข้อ)
 • กรณีเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร ตามแบบที่กำหนด
 • กรณีเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายกรมการท่องเที่ยวเพื่อ  (ชื่อนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตฯ)     .          จำนวน   (หลักประกัน)    บาท (กรณีเงินสด/แคชเชียร์เช็ค ให้นำสำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 1 เดือนแสดงต่อธนาคาร 1 ชุด)

อัตราค่าธรรมเนียมหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 • OUTBOUND หลักประกัน 200,000 บาท
 • INBOUND หลักประกัน 100,000 บาท
 • ในประเทศ หลักประกัน   50,000 บาท
 • เฉพาะพื้นที่ หลักประกัน   10,000 บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ

 •  2 วันทำการ
 • ระยะเวลาในการอนุมัติใบอนุญาตนำเที่ยวประมาณ 30 วัน

สถานที่ติดต่อ

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
อีเมล์: info@53ac.com
Line ID: nara53
www.53ac.com

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Listing ID: 12959fc5b62a47e6

Report problem

กำลังดำเนินการตามคำสั่งท่าน กรุณารอ

Leave a Reply