ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

ประกาศฟรี ที่นี้

฿ 2,500.00

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นิคมอมตะนคร ชลบุรี

 • ติดต่อผู้ประกาศ: บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
 • โทรศัพท์:: 080 286 2000 ; 080 287 2000
 • Email:: info@53ac.com
 • website:: http://www.53ac.com
 • Listed: 03/11/2017 12:43 pm
 • Expires: This ad has expired

Description

ค่าบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,500 บาท
(กรณีจดผ่านอินเตอร์เน็ท ค่าบริการเพียงแค่ 1,000 บาท)

เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณีจดแบบ Paper)

 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ (บอจ.3) (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาข้อบังคับหรือรายงานการประชุม (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบสำคัญแสดงรายการจดทะเบียนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการพร้อมลงลายมือชื่อรับรองโดยเจ้าของสถานประกอบการ 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานประกอบการพร้อมลงลายมือชื่อรับรองโดยเจ้าของสถานประกอบการ จำนวน 1 ชุด
 • แผนที่พอสังเขป 1 แผ่น (เซ็นรับรองโดยกรรมการ) จำนวน 1 ชุด
 • ภาพถ่ายสถานประกอบการ 3 ภาพถ่ายให้เห็นเลขที่บ้าน , ชื่อบริษัทและตัวอาคารให้ชัดเจนติดลงกระดาษ A 4 (เซ็นรับรองโดยกรรมการและประทับตราบริษัท)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอม เช่น สัญญาซื้อขาย , คำขอเลขที่บ้าน , ใบโอนกรรมสิทธิ์, โฉนดที่ดิน

เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณีจดผ่านอินเทอร์เน็ต)

 • หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

ระยะเวลาดำเนินการ

เราสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ
(กรณีจดผ่านอินเทอร์เน็ต ทางกรมสรรพากรจะเข้าตรวจสำนักงาน ภายใน 15 วันหลังยื่นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว)

สถานที่ติดต่อ

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
Line ID: nara53

www.53ac.com

 

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Listing ID: 12059fc6484bb7bf

Report problem

กำลังดำเนินการตามคำสั่งท่าน กรุณารอ

Leave a Reply